تبلیغات
نیروی هوایی ایران (iranianairforce) - آمار نبردهای هوا به هوای جنگنده های ایرانی (1367-1359)

آمار نبردهای هوا به هوای جنگنده های ایرانی (1367-1359)

جمعه 2 دی 1390 11:13 ب.ظ   نویسنده : صمد      


 آمار نبردهای هوا به هوای جنگنده های ایرانی (1367-1359)


آمار نبردهای هوایی جنگنده های ایرانی با جنگنده های عراقی
آمار فوق نشان دهنده هواپیماها و هلیكوپترهای شكار شده عراقی توسط جنگنده ها و كبرهای ایرانی می باشدشهریور و مهر 59

1 ) 16 شهریور 59 ، MI-25 توسط F-14 بوسیله مسلسل 20 میلی متری

2 )  23 شهریور 59 ، SU-20M توسط F-14 بوسیله فونیكس به خلبانی عطایی

3 )  26 شهریور 59 ، MIG -21MF توسط F-14 بوسیله فونیكس به خلبانی عظیمی

4 )  31 شهریور 59 ، MIG -23BN توسط F-4e

5 )  1 مهر 59 ، MIG-21RF توسط F-14 بوسیله فونیكس به خلبانی عظیمی

6 )  1 مهر 59 ، MIG -23 توسط F-14 بوسیله AIM-7

7 )  1 مهر 59 ، MIG-23MS توسط F-14 بوسیله AIM-7

8 )  1 مهر 59 ، SU-20 توسط F-5 بوسیله AIM-9J

9 ) 1 مهر 59 ، MIG-21MF توسط F-14 بوسیله AIM-9P

10) 2 مهر 59 ، MIG-21MF توسط F-14 بوسیله AIM-7

11) 2 مهر 59 ، MIG-21MF توسط F-14 بوسیله AIM-7

12) 2 مهر59 ، MIG-21MF توسط F-14 بوسیله فونیكس

13) 3مهر 59 ، AN-26 توسط F-4E بوسیله AIM-9P

14) 3 مهر 59 ، MIG-21MF توسط F-4E بوسیله AIM-9P

15) 3 مهر 59 ، MIG-21MF توسط F-14 بوسیله فونیكس

16) 3 مهر 59 ، MIG-21MF توسط F-14 بوسیله AIM-9P

17) 3 مهر59 ، MIG-23MS توسط F-4E بوسیله AIM-9P

18 ) 3 مهر59 ، MIG-21MS توسط F-4E بوسیله مسلسل 20 میلی متری به خلبانی رسایی

19) 3 مهر59 ، MIG-23BN توسط F-14 بوسیله AIM-7

20) 3 مهر 59، MIG-23BN توسط  F-14 بوسیله موشك

21) 3 مهر59 ، MIG-23BN توسط F-14 بوسیله موشك به خلبانی نقدی

22) 3 مهر59، MIG-23BN توسط F-4E بوسیله موشك

23) 3 مهر59، MIG-23BN توسط F-4E بوسیله AIM-9P

24) 3 مهر59، MIG-21MF توسط F-4E بوسیله AIM-9P

25) 5 مهر59، MIG-23BN توسط F-4E بوسیله AIM-9P

26) 5 مهر59، MIG-23BN توسط F-4E بوسیله AIM-9P

27) 6 مهر59، MIG-23BN توسط F-4E بوسیله AIM-7

28 ) 6 مهر59، MIG-23BN توسط F-4E بوسیله AIM-7

29) 6 مهر59، MIG-23BN توسط F-4E بوسیله AIM-7

30) 6 مهر59، MIG-23BN توسط F-4E بوسیله AIM-7

31) 7 مهر59، MIG-21MF توسط F-4D بوسیله موشك

32) 7 مهر59، MIG-23MS توسط F-4E بوسیله AIM-7 به خلبانی شهید دوران

33) 7 مهر59، MIG-23MS توسط F-4E بوسیله AIM-7 به خلبانی شهید دوران

34) 10 مهر59، MIG-23MS توسط F-14 بوسیله AIM-9P

35) 11 مهر59، MIG-21MF توسط F-4D  بوسیله AIM-9P

36) 11 مهر59، MIG-21MF توسط  F-4D بوسیله AIM-9P

37) 16 مهر59، SU-20 توسط F-5E بوسیله AIM-9J

38 ) 16 مهر59، SU-20 توسط F-5E بوسیله AIM-9J

39) 18 مهر59، MIG-21MF توسط F-4E بوسیله مسلسل

40) 20 مهر59 ، SU-20 توسط F-14 بوسیله AIM-9P

41) 21 مهر59، MIG-23BN توسط F-14 بوسیله موشك به خلبانی افشار

42) 21 مهر59، MIG-23BN توسط F-4E بوسیله AIM-9P به خلبانی حصیبی

43) 25 مهر59، SU-20 توسط F-5E بوسیله مسلسل به خلبانی جوادپور

44) 25 مهر59، SU-20 توسط F-5E بوسیله مسلسل به خلبانی ابراهیمی

45) 26 مهر59، MIG-23BN توسط F-14 بوسیله AIM-9P

46) 26 مهر59، MIG-23BN توسط F-14 بوسیله AIM-9P

47) 28 مهر59، MIG-21MF توسط F-14 بوسیله AIM-7 به خلبانی آل آقا

48 ) 30 مهر59، MIG-21MF توسط F-14 بوسیله AIM-9P به خلبانی صادقی

49) 3 آبان59، SU-20 توسط F-14  بوسیله AIM-9P

50) 3 آبان59، SU-20 توسط F-14 بوسیله AIM-7

51) 4 آبان59، MIG-21MF توسط F-14 بوسیله AIM-9P به خلبانی هزین

52) 4 آبان59، MIG-21MF توسط F-14 بوسیله AIM-9P به خلبانی اخباری

53) 7 آبان59، MIG-23MILA توسط F-14 بوسیله فونیكس به خلبانی صدقی

54) 7 آبان59، MIG-23MILA توسط F-14 بوسیله AIM-9P به خلبانی صدقی

55) 7 آبان59، MIG-23MILA توسط F-14 بوسیله AIM-9P به خلبانی صدقی

56) 7 آبان59، MIG-23MILA توسط F-14 بوسیله فونیكس به خلبانی صدقی

57) 7 آبان59، TU-22B توسط F-14 بوسیله فونیكس

58) 11 آبان59، MIG-21MF توسط F-4E بوسیله AIM-7 به خلبانی شهید دوران

59) 19 آبان59، MIG-23BN توسط F-14 بوسیله AIM-7

60) 23 آبان59، SA.342 توسط COBRA بوسیله موشك

61) 23 آبان59، MI-25 توسط COBRA بوسیله مسلسل

62) 30 آبان59، MIG-21MF توسط F-5E  به خلبانی راد

63) 30 آبان59، MIG-21 توسط F-14 بوسیله AIM-7 به خلبانی افشار

64) 3 آذر59، MIG-21MF توسط F-5E بوسیله مسلسل به خلبانی راد

65) 6 آذر59، MIG-21MF توسط F-14 بوسیله فونیكس

66) 11آذر59، MIG-21MF توسط F-14 بوسیله فونیكس به خلبانی دهقان

67) 12آذر59، MI-8 توسط F-5E بوسیله مسلسل به خلبانی بزرگی

68) 16آذر59، MIG-23BN توسط F-4E بوسیله AIM-7

69) 19آذر59، SU-20 توسط F-14

70) 28آذر59، SU-20 توسط F-4E بوسیله AIM-9P

71) 28آذر59، SU-20 توسط F-4E بوسیله AIM-9P

72) 28آذر59، SU-20 توسط F-4E بوسیله AIM-9P


* در مورد 53و54و55و56 چهار هواپیمای عراقی در یك پرواز توسط تامكت ایرانی شكار شدند
و موردهای 70و71و72 سه فروند توسط فانتومهای پایگاه سوم شكار شدند
دی و بهمن و اسفند 59

73) 1دی 59، MIG-21 توسط F-14  بوسیله فونیكس

74) 1دی 59، SU-20 توسط F-14  بوسیله فونیكس

75) 9دی 59، MIG-21MF توسط F-14

76) 17دی 59، MIG-23BN توسط F-14 بوسیله فونیكس به خلبانی فراهاور

77) 17دی 59، MIG-23BN توسط F-14 بوسیله فونیكس به خلبانی فراهاور

78) 17دی 59،  MIG-23BN توسط F-14 بوسیله فونیكس به خلبانی فراهاور

79) 17دی 59، MIG-23BN توسط F-14 بوسیله فونیكس به خلبانی فراهاور

80) 24دی 59، MI-25 توسط F-5E بوسیله AIM-9P

81) 24دی 59، MI-8 توسط F-5E بوسیله مسلسل

82) 24دی 59، MI-8 توسط F-5E بوسیله مسلسل

83) 1 بهمن 59، MIG-23BN توسط F-4E بوسیله AIM-9P به خلبانی هدا

84) 1 بهمن 59، MIG-23BN توسط F-4E بوسیله AIM-9P به خلبانی هدا

85) 9 بهمن 59، SU-22 توسط F-14 بوسیله فونیكس

86) 5 اسفند 59، SA.342 توسط COBRA بوسیله موشك

87) 5 اسفند 59، SA.342 توسط COBRA بوسیله موشك

* درباره ردیفهای 76 و 77 و 78 و 79 قابل توجه است كه این 4 فروند میگ فقط با شلیك یك موشك فونیكس ساقط شده اند بصورتی كه با شلیك موشك و برخورد آن با یكی از میگها چون هر چهار فروند با آرایش نظامی دریك خط در حال پرواز بودند در كمتر از چند ثانیه با برخورد میگ هدف قرار گرفته با دیگر میگها سه میگ ساقط می شوند ولی هنوز درباره میگ چهارم صریحا چیزی گفته نشده  تایید شده كه آسیب دیده است ولی سقوط آن تایید نشده است

* در موردهای 80و81و82 سه فروند هلی كوپتر عراقی در یك پرواز توسط اف 5 های پایگاه چهارم شكار شدند


سال 1360

88) 1اردیبهشت 60، MIG-23BN توسط f-14 بوسیله AIM-9P

89) 5 اردیبهشت 60، MIG-21MF توسط F-4E بوسیله مسلسل به خلبانی سرلك

90) 6اردیبهشت 60، MIG-21MF توسط F-4E بوسیله AIM-9P به خلبانی محلوجی

91) 6اردیبهشت 60، MIG-23BN توسط F-4E بوسیله AIM-9P به خلبانی عباسی

92) 25اردیبهشت 60، MIG-21MF توسط F-14 بوسیله AIM-9P به خلبانی زندی

93) 25اردیبهشت 60، MIG-21MF توسط F-4E بوسیله AIM-9P

94) 25اردیبهشت 60، MIG-25RB توسط F-14 بوسیله فونیكس

95) 10شهریور 60، MIG-23BN توسط F-4D بوسیله AIM-7

96) 31شهریور 60، MIG-21MF توسط F-4E بوسیله AIM-9P به خلبانی مفیدی

97) 30 مهر 60، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسیله فونیكس به خلبانی رستمی

98) 30 مهر 60، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسیله فونیكس به خلبانی رستمی

99) 30 مهر 60، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسیله فونیكس به خلبانی رستمی

100) 30 مهر 60، MIG-21MF توسط F-14 بوسیله فونیكس به خلبانی رستمی

101) 20آذر 60، MIG-21 توسط F-14 بوسیله فونیكس به خلبانی آزاد  

102) 20آذر 60، MIRAGE F.1 توسط F-14 فونیكس به خلبانی آل آقا

103) بهمن 60، MIRAGE F.1 توسط F-4  بوسیله AIM-7

104) بهمن 60، MIRAGE F.1 توسط F-4 بوسیله AIM-7

105) اسفند 60، SA.342 توسط COBRA بوسیله موشك

106) 28اسفند 60، MIG-21MF توسط F-4E بوسیله AIM-9P


* درمورد ردیفهای 97 و 98 و 99 و 100 سه میراژ و یك میگ در یك روز توسط یك فروند اف14 شكار شدند . آمار نبردهای هوا به هوای جنگنده های ایرانی (1367-1359)

فروردین تا مهر 61

107) 15فروردین 61، MIG-21MF توسط F-4E بوسیله AIM-9P

108) 2اردیبهشت 61، AN-26 توسط F-4E بوسیله AIM-9P

109) خرداد 61، MIG-25RB توسط F-14 بوسیله فونیكس

110) 25تیر 61، MIG-21MF توسط F-4E بوسیله AIM-9P

111) 30تیر 61، MIG-23MF توسط F-14 بوسیله فونیكس

112) 30تیر 61، MIG-23 MF توسط F-14 بوسیله فونیكس

113) 30تیر 61، MIG-23 MF توسط F-14 بوسیله فونیكس

114) 6شهریور 61، AN-26 توسط F-4E بوسیله AIM-9P

115) 24شهریور 61، MIG-21MF توسط F-4E بوسیله AIM-9P

116) 25شهریور 61، MIG-25RB توسط F-14 بوسله فونیكس به خلبانی رستمی

117) شهریور 61، SU-22 توسط F-14  بوسیله فونیكس به خلبانی زندی

118) شهریور 61، SU-22 توسط F-14  بوسیله فونیكس به خلبانی زندی

119) 18مهر 61، MIG-23BN توسط F-14 بوسله فونیكس به خلبانی زندی

120) 18مهر 61، MIG-23BN توسط F-14 بوسله فونیكس به خلبانی زندی

121) مهر 61، SU-22 توسط F-14 بوسیله فونیكس به خلبانی افخمی

122) مهر 61، SU-20 توسط F-4E بوسیله موشك

123) مهر 61، MIG-23BN توسط F-4E بوسیله مسلسل

124) مهر 61، MI-8 توسط F-5E بوسیله مسلسل

125) مهر 61، MI-8 توسط F-5E بوسیله مسلسل

126) مهر 61، SA.342 توسط F-5E بوسیله مسلسل


* درموردهای 111 و 112 این دو میگ تنها با شلیك یك فونیكس ساقط شدند

_________________
آبان تا اسفند 61

127) 11 آبان 61، SA.342 توسط COBRA بوسیله مسلسل به خلبانی شفیعی و علایی

128) 11 آبان 61، SA.342 توسط COBRA بوسیله مسلسل به خلبانی شفیعی و علایی

129) 12 آبان 61، SA.316 توسط COBRA بوسیله مسلسل به خلبانی شفیعی و علایی

130) 16 آبان 61، SU-22 توسط F-14 بوسیله AIM-7

131) 25آبان 61، MIG-21MF توسط F-4E بوسیله مسلسل

132) 29آبان 61، MIG-21MF توسط F-5E بوسیله AIM-9P

133) 29آبان 61، MIG-23BN توسط F-4E بوسیله AIM-9P

134) 29آبان 61، MI-8 توسط F-5E بوسله AIM-9P

135) 30آبان 61، MIG-23 MF توسط F-14 بوسله فونیكس به خلبانی خسروداد

136) 30آبان 61، MIG-23 MF توسط F-14 بوسله فونیكس به خلبانی خسروداد

137) 30آبان 61، MIG-21 MF توسط F-14 بوسله AIM-7 به خلبانی خسروداد

138) 30آبان 61، SU-22 توسط F-4E بوسیله AIM9P

139) 30آبان 61، MI-25 توسط COBRA توسط مسلسل به خلبانی شفیعی و علایی

140) 10آذر 61، MIG-25RB توسط F-14 بوسله فونیكس به خلبانی رستمی

141) 12آذر 61، MIG-23 MS توسط F-4E

142) 13آذر 61، MIG-25PD توسط F-14 بوسیله فونیكس

143) 1بهمن 61، MIG-23BN توسط  F-14 بوسیله موشك

144) 7بهمن 61، SU-22 توسط F-4E بوسیله موشك

145) 7بهمن 61، SU-22 توسط F-4E بوسیله موشك


* در مورد های 135 و 136 و 137 دومیگ23 و  یك میگ 21 توسط یك فروند F-14 به خلبانی خسروداد در یك پرواز شكار شدند .

_________________
سال 1362


146) اردیبهشت 62، SU-22 توسط F-4E بوسیله AIM-9P به خلبانی هدا

147) 26 خرداد 62، MI-25 توسط F-4E بوسیله مسلسل به خلبانی بیانی

148) تیر 62، MIG-21 MF توسط COBRA بوسیله توپ 68 میلی متری و مسلسل

149) 6 مرداد 62، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسیله موشك

150) 6 مرداد 62، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسیله موشك

151) 15مرداد 62، MIG-25RB توسط F-14 توسط فونیكس

152) 15 مرداد 62، MIG-25RB توسط F-5E بوسیله AIM-9J به خلبانی جوادپور

153) 9 شهریور 62، SU-22 توسط F-14 بوسیله موشك

154) 9 شهریور 62، SU-22 توسط F-14 بوسیله موشك

155) 6 اسفند 62، MIG-21 BIS توسط F-14 بوسیله فونیكس

156) 6 اسفند 62، MIG OR SU توسط F-14 بوسیله فونیكس

157) 6 اسفند 62، MIG OR SU توسط F-14 بوسیله فونیكس

158) 6 اسفند 62، MIG-21 BIS توسط F-14 بوسیله AIM-9P

159)  اسفند 62، SU-20 توسط COBRA بوسیله مسلسل

160) 10 اسفند 62، SU-22 توسط F-14 بوسیله فونیكس

162) 12 اسفند 62، MIG-23 MF توسط COBRA و RH-53 بوسیله مسلسل

162) اسفند 62، MI-25 توسط COBRA بوسیله موشك


* در این سال 3 فروند هواپیما عراقی توسط هلی كوپترهای كبری ایران شكار شدند

* موارد 155 و 156 و 157 در یك پرواز توسط F-14  شكار شدندسال 1363


163) فروردین 63، TU-22B توسط F-14 بوسیله فونیكس

164) 13 فروردین 63، SUPER ETENDARD توسط F-4E بوسیله AIM-7

165)  فروردین 63، TU-22B توسط F-14 بوسیله فونیكس

166) 17 فروردین 63، TU-22B توسط F-14 بوسیله فونیكس

167) 3 خرداد 63، KC-130H توسط F-4E بوسیله AIM-7 (متلعق به عربستان)

168) 3 خرداد 63، F-15C توسط F-4E ( این هواپیما درحال سوختگیری از KC-130H بوده و متعلق به عربستان و بدلیل جدا شدن حائل سوخت رسان سقوط كرده )

169) 4 مرداد 63، SUPER ETENDARD توسط F-14 بوسیله فونیكس

170) 24 دی 63، MIG-23 BN توسط F-4E بوسیله AIM-9P

171)  اسفند 63، MIG توسط F-4E بوسیله AIM-9P

172) اسفند 63، MIG-23 BN توسط F-4E بوسیله AIM-9P

173) اسفند 63، MIG-23 BN توسط F-4E بوسیله AIM-9P

174) اسفند 63، MIG-27 توسط F-14 بوسیله فونیكس

175) اسفند 63، MIG-27 توسط F-14 بوسیله فونیكس

176) اسفند 63، MIG-27 توسط F-4E بوسیله AIM-9P


* موارد 167 و 168 هواپیماها متعلق به عربستان بوده خود من از آنها اطلاعی ندارم دوستان هركدام اطلاعاتای دارند عنوان كنند

_________________
سال 1364


177) ششم فروردین 64، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسیله فونیكس به خلبانی هاشمی

178) 30 فروردین 64، MIG-21 MF توسط F-4E بوسیله AIM-9P به خلبانی هدا

179) 21 اردیبهشت 64، SU-22 توسط F-4E بوسیله AIM-7 به خلبانی هاشم زاده و جوشن

180) 25 اردیبهشت 64، SU-22 توسط F-4E بوسیله AIM- به خلبانی هاشم زاده و جوشن

181) بین خرداد تا آذر 64، MIG-23 ML توسط F-4E در تعقیب و گریز

182) 21 بهمن 64، SA.342 توسط COBRA بوسیله موشك BGM-71

183)  بهمن 64، MI-25 توسط COBRA بوسیله موشك BGM-71

184)  بیست و پنجم بهمن 64، MIG-21 توسط COBRA بوسیله مسلسل

185) 25 بهمن 64، SA.321GV توسط F-4E بوسیله AIM-7

186) بیست وششم بهمن 64، MIG-25RB توسط F-14 توسط فونیكس

187) 29 بهمن 64، MI-25 توسط COBRA بوسیله موشك BGM-71

188) بیست و سوم اسفند 64، MIRAGE-5SDE توسط F-4E بوسیله AIM-9P

189)  بیست و سوم اسفند 64، MIRAGE-5SDE توسط F-14 بوسیله AIM-9Pسال 1365


190) فروردین 65، SU-20 توسط F-5E بوسیله AIM-9P

191) بیست و هشتم خرداد 65، SU-22 توسط  F-4D بوسیله AIM-7

192) بیست و یكم تیر 65، SA.321 توسط F-4E بوسیله AGM-65 به خلبانی یاسینی

193) 21 تیر 65، MIG-23 ML توسط F-14 بوسیله AIM-7

194) دوازدهم شهریور 65، MIG-23 RB توسط F-14

195) پانزدهم مهر 65، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسیله فونیكس به خلبانی افشار

196) 15 مهر 65، MIRAGE F.1 توسط F-14 در تعقیب و گریز

197) 22 مهر 65، MIG-23 ML توسط F-14 بوسیله فونیكس

198) 2 آبان 65، SU-22 توسط F-14 بوسیله موشك

199) 24 آبان 65، MIG-23 BN توسط F-4E بوسیله AIM-9P

200) بین آذر و دی 65، MIG-25 BM توسط F-14 بوسیله فونیكس

201) 29 بهمن 65، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسیله فونیكس

202) 29 بهمن 65، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسیله فونیكس

203) 29 بهمن 65، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسیله AIM-9P

204) بیست ونهم بهمن 65، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسیله AIM-7

205) یكم اسفند 65، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسیله موشك به خلبانی امیراصلانی

206) 1 اسفند 65، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسیله موشك

207) 1 اسفند 65، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسیله موشك

208) 5 اسفند 65، MIG-23 BN توسط F-14 بوسیله موشك

209) 5 اسفند 65، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسیله موشك

210) اسفند 65، AM.39 توسط F-14 بوسیله AIM-7


* موردهای 201 و 202 و 203 و 204 چهار فروند میراژ توسط یك فروند F-14 در یك پرواز شكار شدند

* در موردهای 205 و 206 و 207 سه فروند میراژ در یك روز توسط  F-14ها شكار شدند

* مورد 205 دوربوردترین شكارهوایی جهان است f-14 ایران به خلبانی امیراصلانی از فاصله 150 كیلومتری میراژ عراقی را توسط فونیكس شكار كرد .

_________________سال 1366


211) 3 تیر 66، SA.321 توسط F-14  بوسیله فونیكس

212) 17 مرداد 66، P-3C توسط F-4E بوسیله AIM-7 (متلعق به نیروی دریای آمریكا)

213) 7 شهریور 66، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسیله AIM-7 OR 9 به خلبانی زندی

214) 9 شهریور 66، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسیله موشك

215) 9 شهریور 66، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسیله موشك

216) 20 آبان 66، MIG-25 BM توسط F-14 بوسیله فونیكس

217) 24 آبان 66، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسیله AIM-7 به خلبانی افخمی

218) 24 آبان 66، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسیله AIM-7 به خلبانی افخمی

219) 26 آبان 66، SU-22 توسط F-4E بوسیله AIM-9P

220) 30 آبان 66، MIG-23 BN توسط F-4E بوسیله AIM-9P

221) 4 آذر 66، SU-22 توسط F-5E بوسیله AIM-9P

222) بهمن 66، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسیله AIM-9P به خلبانی زندی

223) بهمن 66، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسیله AIM-9P به خلبانی زندی

224) 20 بهمن 66، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسیله AIM-9P به خلبانی قیاصی و اویسی

225) 20 بهمن 66، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسیله AIM-9P به خلبانی قیاصی و اویسی

226) 20 بهمن 66، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسیله AIM-7 به خلبانی قیاصی و اویسی

227) 26 بهمن 66، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسیله فونیكس

228) 27 بهمن 66، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسیله AIM-9P به خلبانی رهانورد

229) 27 بهمن 66، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسیله AIM-9P به خلبانی رهانورد

230) 6 اسفند 66، B-60 توسط F-14 بوسیله فونیكس به خلبانی اسماعیلی

231) 6 اسفند 66، C.601 توسط F-14 بوسیله فونیكس به خلبانی اسماعیلی

232) 10 اسفند 66، SU-20 توسط F-14 بوسیله موشك

233) 12 اسفند 66، SU-20 توسط F-14 بوسیله موشك

234) 15 اسفند 66، MIRAGE F.1 توسط F-4E بوسیله AIM-7 به خلبانی هدا

235) 27 اسفند 66، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسیله موشك

236) 28 اسفند 66، TU-22B توسط F-14 بوسیله فونیكس

237) 28 اسفند 66، MIG-25RBS توسط F-14 بوسیله فونیكس

238) 28 اسفند 66، TU-22B توسط F-4E بوسیله AIM-7

239) 29 اسفند 66، MIG-25RB توسط F-14  بوسیله فونیكس


* در موردهای 224 و 225 و 226 سه فروند میراژ توسط یك فروند F-14 در یك پرواز شكارشدند

* در این سال 14 فروند هواپیمای پیشرفته میراژ Mirage F1-EQ6- EQ5- EQ4 شكار شدند كه 13 فروند آن توسط تامتكهایی بود كه گفته می شد دیگر كارایی لازم را ندارند

_________________
سال 1367


240) 2 فروردین 67، MIG-25RB توسط F-14  بوسیله فونیكس

241) 4 فروردین 67، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسیله فونیكس

242) 14 اردیبهشت 67، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسیله موشك

243) 18 اردیبهشت 67، SU-22 توسط F-4E بوسیله مسلسل

244) 25 اردیبهشت 67، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسیله AIM-9P به خلبانی افشار

245)خرداد 67، SU-25 توسط F-4E به خلبانی فتاحی

246) 24 خرداد 67، MIG-23 MF توسط F-4E بوسیله AIM-9P به خلبانی سولاری

247) 24 خرداد 67، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسیله AIM-9P به خلبانی زاقی

248) 28 تیر 67، SA.342 توسط COBRA بوسیله مسلسل

249) 3 مرداد 67، BELL.214 توسط F-4E بوسیله مسلسل
*  آمار فوق توسط ایران اعلام شده ولی تایید نشده است


1)  31 شهریور 59 ، SU -22 توسط F-5E

2)  1 مهر 59 ، MIG-23MS توسط F-14 بوسیله فونیكس به خلبانی عظیمی

3) 25 آذر 59 ، MIG-21 MF توسطF-5E  بوسیله مسلسل

4) 25 آذر 59 ، MIG-21 MF توسطF-5E  

5) اسفند 59 ، SU -22 توسط F-14  بوسیله موشك

6) 30 مهر 60، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسیله فونیكس

7) 12 آذر 60، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسیله موشك

8) 12 آذر 60، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسیله موشك

9) 12 آذر 60، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسیله موشك

10) 15 آذر 60، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسیله موشك

11) 20 آذر 60، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسیله فونیكس

12) 20 آذر 60، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسیله فونیكس

13) 16 مرداد 63، SUPER ETENDARD توسط F-14 بوسیله فونیكس

14) 24 دی 63، SUPER ETENDARD توسط F-14 بوسیله فونیكس

15) 25 بهمن 64، SA.321 توسط F-14 بوسیله فونیكس

16) 12 تیر 65، MIG-25PD توسطF-5E  بوسیله مسلسل

17) 28 تیر 67، هواپیمای عراقی توسط F-14 بوسیله موشك

18) 28 تیر 67، هواپیمای عراقی توسط F-14 بوسیله موشك

19) 28 تیر 67، هواپیمای عراقی توسط F-14 بوسیله موشك


* قابل ذكر است در طول جنگ آماری از سوی دوطرف اعلام می شد كه بعضا طرفین آنرا تایید نمی كردندآمار نبردهای هوا به هوای جنگنده های ایرانی برعلیه جنگنده های عراقی به پایان رسید در طول نزدیك به 8 سال نبردهوایی جنگنده های ایران موفق به سرنگونی 265 پرنده عراقی شكار شدند . كه در ذیل با توجه به نوع پرنده به صورت كلی آنرا قرار می دهم . در چند روز آینده آمار هواپیماهای مورد هدف قرار گرفته ایران توسط جنگنده های عراقی را در همین تاپیك قرار می دهم .1) MIG-21MF  سی و نه فروند ، 2 فروند تایید نشده

2) MIG-21RF دو فروند      

3) MIG-21bis دو فروند

4) MIG-23BN سی و هشت فروند

5) MIG-23MS هفت فروند ، 1 فروند تایید نشده

6) MIG-23ML هفت فروند

7) MIG-23MF ده فروند

8) MIG-25RB  یازده فروند

9) MIG-25BM  دو فروند

10) MIG-25PD  یك فروند ، 1 فروند تایید نشده

11) MIG-27     سه فروند

12) MIG دو فروند

13) SU-20  نوزده فروند

14) SU-22 نوزده فروند ، 2 فروند تایید نشده
     
15) SU-25  یك فروند

16) SU  یك فروند

17) MIRAGE     جهل فروند ، 7 فروند تایید نشده

18) TU-22 شش فروند

19) SUPER ETEANDARD      دو فروند ، 2 فروند تایید نشده

20) AN26 سه فروند

21) KC-130H  یك فروند (متعلق به عربستان)

22) F-15C     یك فروند (متعلق به عربستان)

23) P3C  یك فروند (متعلق به ناو امریكا)

24) AM.32   یك فروند

25) B-60 یك فروند

26) C.601  یك فروند

27) SA.316     یك فروند

28) SA.321     سه فروند ، 1 فروند تایید نشده

29) SA.342     نه فروند

30) MI-8     شش فروند

31) MI-25  هفت فروند

32) BELL214     یك فروند

33) هواپیما یا هلی كوپتر سه فروند* مورد 17 انواع هواپیمای میراژ می باشد

* موارد 25 و 26 هواپیما و موشك ( ضد كشتی )  پرتاب شده می باشد

* مورد 33 نوع هواپیما یا هلی كوپترمشخص نمی باشد فقط تایید شده كه سه پرنده مورد هدف قرار گرفته است

_________________

منبع ایرانیان ایر فورس


برچسب ها: آمار نبردهای هوا به هوای جنگنده های ایرانی (1367-1359) ، آمار نبردهای هوا به هوای جنگنده های ایرانی ، جنگنده های ایرانی ، جنگنده ایرانی ،
آخرین ویرایش: جمعه 2 دی 1390 11:37 ب.ظ
دیدگاه ها ()
جمعه 17 خرداد 1398 09:33 ب.ظ

Hey are using Wordpress for your blog platform? I'm new to the blog world but I'm trying to get started and set up my own. Do you need any html coding knowledge to make your own blog? Any help would be greatly appreciated!
یکشنبه 4 دی 1390 04:56 ب.ظ
باسلام دوست عزیز مایل به تبادل لینک با شما هستم در صورت تمایل من را با نام
سودای اسمان
وادرس
www.sodayaseman.mihanblog.com لینک کنید سپس به من اطلاع دهید تا شما را لینک کنم
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

درباره وبلاگ


  • نیروی هوایی ایران موشك كروز شهاب 3 موشك های ضد كشتی بم اتمی موشك ساحل به در یا هلی كوپتر و ناو های جنگی واسلحه و تانك و اف14 واف 16 و اف 22 و اف 35 و..میگ 31 و میگ 29 و ..

نویسندگان

  • صمد(357)

    علیرضا(12)