تبلیغات
نیروی هوایی ایران (iranianairforce) - عکس هواپیمای جنگنده جت

عکس هواپیمای جنگنده جت

دوشنبه 3 مرداد 1390 11:19 ب.ظ   نویسنده : صمد      


عکس هواپیمای جنگنده جت


عکس هواپیمای جنگنده جت

مشخصات عقاب F - 15C :

    *

      Crew: Pilot only فقط خدمه : خلبان
    *

      Length: 63 ft 9 in (19.43 m) طول : 63 فوت و 9 در (19.43 متر )
    *

      Wingspan: 42 ft 10 in (13.05 m) طول بال : 42 فوت و 10 در (13.05 متر )
    *

      Height: 18 ft 6 in (5.63 m) ارتفاع : 18 فوت و 6 در (5.63 متر )
    *

      Empty weight: 28,000 lb (12,700 kg) وزن خالی : 28.000 پوند (12700 کیلوگرم)
    *

      Loaded weight: 44,500 lb (20,200 kg) جهتدار وزن گزارش شده : 44.500 پوند (20200 کیلوگرم)
    *

      Max takeoff weight: 68,000 lb (30,845 kg) حداکثر وزن برخاست : 68.000 پوند (30845 کیلوگرم)
    *

      Engines: Twin 29,000 lbf Pratt & Whitney F100 afterburning turbofans موتورها : 29000 پوندی دوقلو توربوفن پرات و ویتنی F100 afterburning
    *

      Maximum speed: Mach 2.5+ (1875 mph, 3018 km/h) حداکثر سرعت : ماخ 2.5 + (1875 مایل در ساعت و 3018 کیلومتر / ساعت)
    *

      Combat radius: 1,061 nmi (1,222 mi, 1,967 km) for interdiction mission مبارزه با شعاع : 1061 NMI (1222 مایل ، 1967 کیلومتر) برای ماموریت ممانعتی
    *

      Service ceiling 65,000 ft (20,000 m) خدمات سقف 65000 فوت (20000 متر)
    *

      Rate of climb: 50,000 ft/min (254 m/s) نرخ صعود : 50000 فوت / دقیقه (254 m / s و)

Lockheed F-22A Raptor لاکهید رپتور F - 22A

عکس هواپیمای جنگنده جت

F - 22 رپتور مشخصات :

    * Crew: Pilot خدمه : خلبان
    * Length: 62 ft 1 in (18.90 m) طول : 62 فوت 1 در (18.90 متر)
    * Wingspan: 44 ft 6 in (13.56 m) طول بال : 44 فوت و 6 در (13.56 متر )
    * Height: 16 ft 8 in (5.08 m) ارتفاع : 16 پا 8 (5.08 متر)
    * Empty weight: 31,700 lb (14,379 kg) وزن خالی : 31.700 پوند (14379 کیلوگرم)
    * Max takeoff weight: 80,000 lb (36,288 kg) حداکثر وزن برخاست : 80.000 پوند (36288 کیلوگرم)
    * Engines: Twin 35,000 lb (156 kN) Pratt & Whitney F119-PW-100 Pitch Thrust vectoring turbofans موتورها : 35.000 پوند (156 کیلونیوتن) دوقلو پرات و ویتنی F119 - PW - 100 پیچ رانش توربوفن vectoring
    * Maximum speed: Mach 2 (1,325+ mph, 2,132+ km/h) حداکثر سرعت : ماخ 2 (1325 + مایل در ساعت ، 2132 + کیلومتر / ساعت)
    * Combat radius: 410 nmi[65] (471 mi, 759 km) شعاع رزمی : 410 NMI [65] (471 مایل ، 759 کیلومتر)
    * Service ceiling 65,000 ft (19,812 m) خدمات سقف 65000 فوت (19812 متر)
    * Wing loading: 66 lb/ft² (322 kg/m²) بال در حال دانلود : 66 پوند / فوت مربع (322 کیلوگرم / مترمربع

احتمال Vought F - 8E صلیبی

عکس هواپیمای جنگنده جت

F - 8E مشخصات :

    * Crew: Pilot Only فقط خدمه : خلبان
    * Length: 54 ft 3 in (16.53 m) طول : 54 فوت و 3 در (16.53 متر )
    * Wingspan: 35 ft 8 in (10.87 m) طول بال : 35 فوت 8 (10.87 متر)
    * Height: 15 ft 9 in (4.80 m) ارتفاع : 15 فوت 9 (4.80 متر)
    * Empty weight: 17,541 lb (7,956 kg) وزن خالی : 17.541 پوند (7956 کیلوگرم)
    * Loaded weight: 29,000 lb (13,000 kg) جهتدار وزن گزارش شده : 29.000 پوند (13000 کیلوگرم)
    * Engine: Single 18,000 lbf (80.1 kN) Pratt & Whitney J57-P-20A afterburning turbojet موتور : تنها 18000 پوندی (80.1 کیلونیوتن) هواپیمای دارای توربین جت پرات و ویتنی J57 - P - 20A afterburning
    * Fuel capacity: 1,325 US gal (5,102 L) ظرفیت سوخت : 1،325 آمریکا گهل (5102 L)
    * Maximum speed: Mach 1.86 (1,225 mph, 1,975 km/h) at 36,000 ft (11,000 m) حداکثر سرعت : ماخ 1.86 (1225 کیلومتر در ساعت ، 1975 کیلومتر / ساعت) در 36000 فوت (11000 متر)
    * Combat radius: 450 mi (730 km) مبارزه با شعاع : 450 مایل (730 کیلومتر)
    * Ferry range: 1,735 mi (2,795 km) with external fuel tanks محدوده فری : 1735 مایل (2795 کیلومتر) با مخازن سوخت خارجی
    * Service ceiling 58,000 ft (17,700 m) خدمات سقف 58000 فوت (17700 متر)
    * Rate of climb: 31,950 ft/min (162.3 m/s) نرخ صعود : 31950 فوت / دقیقه (162.3 m / s و)

Convair F-106 Delta Dart Convair F - 106 دلتا دارت

عکس هواپیمای جنگنده جت

Convair F - 106 مشخصات دلتا دارت :

    * Crew: Pilot only فقط خدمه : خلبان
    * Length: 70.7 ft (21.55 m) طول : 70.7 فوت (21.55 متر)
    * Wingspan: 38.25 ft (11.67 m) بال : 38.25 فوت (11.67 متر)
    * Height: 20.28 ft (6.18 m) ارتفاع : 20.28 فوت (6.18 متر)
    * Maximum weight: 34,510 lb (15,668 kg) حداکثر وزن گزارش شده : 34.510 پوند (15668 کیلوگرم)
    * Engine: Single 24,500 lbf (108.98 kN) Pratt & Whitney J75-17 afterburning turbojet موتور : تنها 24500 پوندی (108.98 KN) پرات و ویتنی J75 - 17 afterburning هواپیمای دارای توربین جت
    * Maximum speed: 1,525 mph (Mach 2.32, 455 km/h) حداکثر سرعت : 1525 مایل در ساعت (2.32 ماخ ، 455 کیلومتر / ساعت)
    * Combat range: 1,800 mi (2,897 km) مبارزه با محدوده 1800 مایل (2897 کیلومتر)
    * Service ceiling: 57,000 ft (17,374 m) خدمات سقف : 57،000 فوت (17374 متر)
    * Rate of climb: 29,000 ft/min (8,839 m/min) نرخ صعود : 29،000 فوت / دقیقه (8839 متر / دقیقه)

Dassault Rafale M داسو Rafale M

عکس هواپیمای جنگنده جت

عکس هواپیمای جنگنده جت

# فقط خدمه : خلبان
# Length: 15.27 m (50.0 ft) طول : 15.27 متر (50.0 فوت)
# Wingspan: 10.80 m (35.4 ft) طول بال : 10.80 متر (35.4 فوت)
# Height: 5.34 m (17.4 ft) ارتفاع : 5.34 متر (17.4 فوت)
# Wing area: 45.7 m² (492 ft²) سطح بال : 45.7 متر مربع (492 فوت ²)
# Max takeoff weight: 24,500 kg (54,000 lb) حداکثر وزن برخاست : 24500 کیلوگرم (54،000 پوند)
# Engines: Twin 17,000 lbf (75 kN) SNECMA M88-2 afterburning turbofans موتورها : دو قلو 17000 پوندی (75 کیلونیوتن) SNECMA M88 - 2 توربوفن afterburning
# Maximum speed: Mach 1.8 حداکثر سرعت : 1.8 ماخ
# Range: 1,800 km (970 nm, 1,100 mi) برد : 1800 کیلومتر (970 نانومتر ، 1100 مایل)
# Service ceiling 18,000 m (60,000 ft) خدمات سقف 18000 متر (60000 فوت)

Dassault Mirage III داسو میراژ III

عکس هواپیمای جنگنده جت


Specification: Dassault Mirage III مشخصات : داسو میراژ III

    * Crew: Pilot only فقط خدمه : خلبان
    * Length: 15 m (49 ft 3.5 in) طول : 15 متر (49 فوت و 3.5 در)
    * Wingspan: 8.22 m (26 ft 11 in) طول بال : 8.22 متر (26 فوت و 11 در)
    * Height: 4.5 m (14 ft 9 in) ارتفاع : 4.5 متر (14 فوت و 9 در)
    * Empty weight: 7,050 kg (15,600 lb) وزن خالی : 7050 کیلوگرم (£ 15،600)
    * Max takeoff weight: 13,500 kg (29,700 lb) حداکثر وزن برخاست : 13500 کیلوگرم (£ 29،700)
    * Engine: Single SNECMA Atar 09C turbojet موتور : عطار SNECMA تنها هواپیمای دارای توربین جت 09C
    * Maximum speed: Mach 2.2 (2,350 km/h, 1,460 mph) حداکثر سرعت : 2.2 ماخ (2350 کیلومتر / ساعت ، 1460 مایل در ساعت)
    * Range: 2,400 km (1,300 NM, 1,500 mi) برد : 2400 کیلومتر (1300 NM ، 1500 مایل)
    * Service ceiling: 17,000 m (56,000 ft) خدمات سقف : 17،000 متر (56000 فوت)

Grumman F-14 Tomcat گرومن F - 14 تامکت

عکس هواپیمای جنگنده جت

GrummanF - 14D سوپر تامکت مشخصات :

    * Crew: Pilot and Radar Operator خدمه : اپراتور خلبان و رادار
    * Length: 62 ft 9 in (19.1 m) طول : 62 فوت و 9 در (19.1 متر )
    * Wingspan Spread: 64 ft (19.5 m) اسپرد بال : 64 فوت (19.5 متر)
    * Wingspan Swept: 38 ft (11.58 m) جاروب بال : 38 فوت (11.58 متر)
    * Height: 16 ft (4.88 m) ارتفاع : 16 فوت (4.88 متر)
    * Wing area: 565 ft² (54.5 m²) سطح بال : 565 فوت مربع (54.5 متر مربع)
    * Empty weight: 43,735 lb (19,838 kg) وزن خالی : 43.735 پوند (19838 کیلوگرم)
    * Max takeoff weight: 74,350 lb (33,720 kg) حداکثر وزن برخاست : 74.350 پوند (33720 کیلوگرم)
    * Engines: Twin 27,800 lbf (124.7 kN) General Electric F110-GE-400 afterburning turbofans موتورها : دو قلو 27800 پوندی (124.7 KN) جنرال الکتریک F110 - GE - 400 afterburning توربوفن
    * Maximum speed: Mach 2.34 (1,544 mph, 2,485 km/h) حداکثر سرعت : ماخ 2.34 (1544 مایل در ساعت و 2485 کیلومتر / ساعت)
    * Combat radius: 500 nmi (575 mi, 926 km) مبارزه با شعاع : 500 NMI (575 مایل ، 926 کیلومتر)
    * Ferry range: 1,600 nmi (1,840 mi, 2,960 km) محدوده فری : 1600 NMI (1840 مایل ، 2960 کیلومتر)
    * Rate of climb: 45,000 ft/min (229 m/s) نرخ صعود : 45000 فوت / دقیقه (229 m / s و

Lockheed F-16 Fighting Falcon لاکهید F - 16 مبارزه با فالکون

عکس هواپیمای جنگنده جت

لاکهید مارتین F - 16C مشخصات :

    * Crew: Pilot only فقط خدمه : خلبان
    * Length: 49 ft 5 in (14.8 m) طول : 49 فوت و 5 در (14.8 متر)
    * Wingspan: 32 ft 8 in (9.8 m) طول بال : 32 فوت و 8 در (9.8 متر )
    * Height: 16 ft (4.8 m) ارتفاع : 16 فوت (4.8 متر)
    * Empty weight: 18,200 lb (8,270 kg) وزن خالی : 18.200 پوند (8270 کیلوگرم)
    * Max takeoff weight: 42,300 lb (19,200 kg) حداکثر وزن برخاست : 42.300 پوند (19200 کیلوگرم)
    * Engine: Single 23,770 lbf (105.7 kN) Pratt & Whitney F100-PW-220 or 28,600 lbf (128.9 kN) General Electric F110-GE-100 afterburning turbofan موتور : تنها 23770 پوندی (105.7 KN) پرات و ویتنی F100 - PW - 220 یا 28600 پوندی (128.9 KN) جنرال الکتریک F110 - GE - 100 afterburning توربوفن
    * Maximum speed: Mach 2+ (1,500 mph, 2,414 km/h) حداکثر سرعت : ماخ 2 + (1500 مایل در ساعت و 2414 کیلومتر / ساعت)
    * Combat radius: 340 NM (295 mi, 550 km) مبارزه با شعاع ها : 340 NM (295 مایل ، حدود 550 کیلومتر )
    * Service ceiling 50,000 ft (15,239 m) خدمات سقف 50000 فوت (15239 متر)
    * Rate of climb: 50,000 ft/min (254 m/s) نرخ صعود : 50000 فوت / دقیقه (254 m / s و)

Saab J-35 Drakken ساب J - 35 Drakken

عکس هواپیمای جنگنده جت

ساب J - 35 مشخصات Drakken :

    *

      Crew: Interceptor - Pilot only Trainer - Pilot and Trainee خدمه : رهگیر -- خلبان تنها ترینر -- خلبان و کارآموز
    *

      Engine: Single RM6C Volvo Flygmotor turbojet (licence built Rolls Royce design) of 17'660 lb thrust موتور : ولوو RM6C تنها هواپیمای دارای توربین جت Flygmotor (مجوز ساخته شده است طراحی رولز رویس) 17'660 پوند تراست
    *

      Length: 15.35 m طول : 15.35 متر
    *

      Wingspan: 9.4 m طول بال : 9.4 متر
    *

      Maximum Weight: 15,000 kg حداکثر وزن : 15،000 کیلوگرم
    *

      Maximum Speed: 2126 km/h حداکثر سرعت : 2126 کیلومتر / ساعت
    *

      Service Ceiling: 19,995 m خدمات سقف : 19995 متر
    *

      Maximum Range: 720 km حداکثر محدوده : 720 کیلومتر

Typhoon F1 Jet Fighter TYPHOON F1 جت جنگنده

عکس هواپیمای جنگنده جت

عکس هواپیمای جنگنده جت

 RAF Typhoon F1 Specifications: RAF TYPHOON F1 مشخصات :

    *

      Crew: Pilot and Trainee seated in tandem خدمه : خلبان و کارآموز نشسته در پشت سر هم
    *

      Engines: Twin 20,250 lbf (90 kN) Eurojet EJ200 afterburning turbofans موتورها : دو قلو 20250 پوندی (90 کیلونیوتن) توربوفن afterburning Eurojet EJ200
    *

      Length: 15.96 m (52 ft 5 in) طول : 15.96 متر (52 فوت و 5 در)
    *

      Wingspan: 10.95 m (35 ft 11 in) طول بال : 10.95 متر (35 فوت و 11 در)
    *

      Height: 5.28 m (17 ft 4 in) ارتفاع : 5.28 متر (17 FT 4 در)
    *

      Empty weight: 11,000 kg (24,250 lb) وزن خالی : 11،000 کیلوگرم (24250 پوند)
    *

      Loaded weight: 16,000 kg[184] (35,300 lb) جهتدار وزن : 16،000 کیلوگرم [184] (£ 35،300)
    *

      Max takeoff weight: 23,500 kg (51,800 lb) حداکثر وزن برخاست : 23500 کیلوگرم (51800 پوند)
    *

      Maximum Speed: 1,321mph (2,125km/h) at 36,090ft (11,000m) حداکثر سرعت : 1321 مایل (2125 کیلومتر / ساعت) در 36090 فوت (11000 متر)
    *

      Range: 2,900 km (1,840 mi) برد : 2900 کیلومتر (1840 مایل)
    *

      Service ceiling: 19,810 m (65,000 ft) خدمات سقف : 19810 متر (65000 فوت)
    *

      Rate of climb: 315 m/s (62,000 ft/min) نرخ صعود : 315 متر / ثانیه (62000 فوت / دقیقه)


برچسب ها: عکس هواپیمای جنگنده جت ، عکس هواپیمای جنگنده ، هواپیمای جنگنده ، عکس ، هواپیمای ، جنگنده ، جت ،
آخرین ویرایش: دوشنبه 3 مرداد 1390 11:26 ب.ظ
دیدگاه ها ()
چهارشنبه 23 مرداد 1398 07:21 ق.ظ
I am actually thankful to the owner of this web page who has shared this fantastic post at at this time.

canadian pharcharmy (viagralim.us) Viagra
دوشنبه 27 خرداد 1398 11:59 ب.ظ
You could definitely see your expertise in the work you write.
The world hopes for even more passionate writers such as you
who are not afraid to say how they believe. All the time go
after your heart.
Web Site homepage
جمعه 17 خرداد 1398 09:33 ب.ظ

This piece of writing presents clear idea in support of the new people of blogging, that truly how to do blogging.
پنجشنبه 6 مرداد 1390 08:18 ب.ظ
سلام علیرضا.من از اعضای سایت سنترال کلابزم.امروز داشتم یکی از مطالبتو تو سایت سنترال میخوندم واقعا" حال کردم.وبلاگ خوبی هم داری.خیلی دوست دارم دوباره به جمع سنترالی ها برگردی...

دوستار محیط وب :Demorg@n
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

درباره وبلاگ


  • نیروی هوایی ایران موشك كروز شهاب 3 موشك های ضد كشتی بم اتمی موشك ساحل به در یا هلی كوپتر و ناو های جنگی واسلحه و تانك و اف14 واف 16 و اف 22 و اف 35 و..میگ 31 و میگ 29 و ..

نویسندگان

  • صمد(357)

    علیرضا(12)